Tamasha

آماده‌باش بیمارستان‌ها و اُمیکرونی که جدی گرفته نشد

.

آماده‌باش بیمارستان‌ها و اُمیکرونی که جدی گرفته نشد

با شیوع سویه اُمیکرون کرونا در کشور و روند تصاعدی مبتلایان آن و پیش‌بینی‌های اولیه از حدود ۱۰ روز قبل برای آغاز موج ششم کرونا، وزیر بهداشت از آماده‌باش بیمارستان‌ها برای ورود به این موج خبر داد. از چند روز قبل با ورود کشور به موج ششم و بالا رفتن تعداد شهرهای قرمز، آمار فوتی‌ها نیز با افزایش مواجه شده، به حدی‌که آمار فوتی‌ها نیز سه رقمی شدند. ایسنا با حضور در بیمارستان فرهیختگان تهران، وضعیت این بیمارستان را همزمان با ورود به پیک ششم کرونا در تهران بررسی کرد.

آماده‌باش بیمارستان‌ها و اُمیکرونی که جدی گرفته نشد

با شیوع سویه اُمیکرون کرونا در کشور و روند تصاعدی مبتلایان آن و پیش‌بینی‌های اولیه از حدود ۱۰ روز قبل برای آغاز موج ششم کرونا، وزیر بهداشت از آماده‌باش بیمارستان‌ها برای ورود به این موج خبر داد. از چند روز قبل با ورود کشور به موج ششم و بالا رفتن تعداد شهرهای قرمز، آمار فوتی‌ها نیز با افزایش مواجه شده، به حدی‌که آمار فوتی‌ها نیز سه رقمی شدند. ایسنا با حضور در بیمارستان فرهیختگان تهران، وضعیت این بیمارستان را همزمان با ورود به پیک ششم کرونا در تهران بررسی کرد.

با شیوع سویه اُمیکرون کرونا در کشور و روند تصاعدی مبتلایان آن و پیش‌بینی‌های اولیه از حدود ۱۰ روز قبل برای آغاز موج ششم کرونا، وزیر بهداشت از آماده‌باش بیمارستان‌ها برای ورود به این موج خبر داد. از چند روز قبل با ورود کشور به موج ششم و بالا رفتن تعداد شهرهای قرمز، آمار فوتی‌ها نیز با افزایش مواجه شده، به حدی‌که آمار فوتی‌ها نیز سه رقمی شدند. ایسنا با حضور در بیمارستان فرهیختگان تهران، وضعیت این بیمارستان را همزمان با ورود به پیک ششم کرونا در تهران بررسی کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا