Tamasha

پژواک یک سکوت

.

پژواک یک سکوت

این فیلم، تحقیقی است بی پرده و شخصی در مورد آثار یک تجارت کثیف و نتایج مرگبار حاصل از آن. معامله ای پر سود، خونسردانه و بی هیچ ترحم، از تجمع دولت ها و سرمایه دارانی در غرب برای همراهی و نجات یک دیکتاتور در شرق. فیلمی که رسانه های معروف جهان برای شما نمایش نخواهند داد.

پژواک یک سکوت

این فیلم، تحقیقی است بی پرده و شخصی در مورد آثار یک تجارت کثیف و نتایج مرگبار حاصل از آن. معامله ای پر سود، خونسردانه و بی هیچ ترحم، از تجمع دولت ها و سرمایه دارانی در غرب برای همراهی و نجات یک دیکتاتور در شرق. فیلمی که رسانه های معروف جهان برای شما نمایش نخواهند داد.

این فیلم، تحقیقی است بی پرده و شخصی در مورد آثار یک تجارت کثیف و نتایج مرگبار حاصل از آن. معامله ای پر سود، خونسردانه و بی هیچ ترحم، از تجمع دولت ها و سرمایه دارانی در غرب برای همراهی و نجات یک دیکتاتور در شرق. فیلمی که رسانه های معروف جهان برای شما نمایش نخواهند داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا